กลุ่มประกันสุขภาพ (2553)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  ประกาศ แจ้งกำหนดส่งงบทดลองไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553) ส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554

24 ธ.ค. 53 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปพ.ศ. 2550

ด่วน ขอให้ สสจ.เลย, สสจ.หนองบัวลำภู, สสจ.สุรินทร์ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีภาคสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2554 รุ่น 2 วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2553

ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมส่งทาง e-mail  suphunsa_ple@hotmail.com  หรือ numkhang_sere@hotmail.com  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ รุ่น 1รุ่น 2,   รุ่น 3, รุ่น 4

 17 ธ.ค. 53  หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0209.02/1/ว 300 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีภาคสุขภาพสำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2554

รุ่นที่ 1  วันที่ 23-24  ธันวาคม 2553   เขต  1  -  5 ,เขต 9   (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  

          โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  วันที่ 27-28  ธันวาคม 2553   เขต  10 – 14          (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

         โรงแรมดิเอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3  วันที่ 6 - 7   มกราคม 2554   เขต  15 -  18          (ภาคเหนือ)

         โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี   >>  ดาวโหลดแบบสำรองห้องพัก

รุ่นที่ 4  วันที่ 10–11 มกราคม 2554   เขต  6  –  8            (ภาคใต้)

          โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี   >> ดาวโหลดแบบสำรองห้องพัก

17 ธ.ค. 53  ขอให้หน่วยบริการดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยกรอก แบบสำรวจ ส่งฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มประกันสุขภาพ ทาง e-mail numkhang_sere@hotmail.com ภายในวันที่ 14 ม.ค.54

  เอกสารประกอบการประชุม โครงการพัฒนาระบบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ์ วันที่ 13-15 ธ.ค. 53  <<Download>>

 8 ธ.ค. 2553 หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 293 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"โครงการพัฒนาระบบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ"  โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เขต 1-4 และ เขต 6-8  รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เขต 10-14  รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เขต 5,9 15-18    และขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งโรงพยาบาลในสังกัดของท่านทราบด้วย

โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 0 2831 8888

ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2553 ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2553) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน  

29/11/2010        สามารถดาวโหลดข้อมูลดิบบัญชีได้ตามปกติแล้ว 

-26 พ.ย.53  แจ้งเพื่อทราบ 

                    เนื่องจากมีการปรับผังบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2554  และจะมีการประชุมชี้แจงภายในเดือน ธันวาคม 2553  ดังนั้นงบทดลองเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 53  ให้ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2554

ประกาศ    แจ้งเลื่อนการส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2553 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

11 พ.ย. 53   เรื่องการส่งงบทดลองในปี 2554    ยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ  รอนโยบายและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในปี 2554    แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบดำเนินการต่อไป   

3 พฤศจิกายน 2553 วิธีการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ,  ผังบัญชีเพิ่มเติมเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

- หน่วยบริการใดที่บันทึกบัญชีตามผังบัญชีตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ 2553 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการไปแล้ว ต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

- หน่วยบริการดังต่อไปนี้ ขอให้ส่งข้อมูลงบทดลองใหม่เนื่องจากให้เป็นไปตามประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 ด่วน ขอให้โรงพยาบาลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ แจ้งเลขที่บัญชี “เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โรงพยาบาล....” ทางโทรสาร 02 590 1568 หรือส่งเมล์ที่  higmoph@gmail.com  

ประกาศ กำหนดส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2553 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

ด่วน   ยกเลิกวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(หน่วยบริการ) ในคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่องการให้สิทธิ์(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ 2553 สำหรับหน่วยบริการภาคผนวก 1

             ภาพและเสียงการประชุม E-Conference  28 ก.ย. 53 >>>

ประกาศ   การใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545   รายละเอียด>>>

                        24  กันยายน 2553  เชิญประชุมทางไกล e-Confernce กระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการบริหารการเงินการคลังหลัง ปี 2553 และรับฟังคำกล่าวอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เสรี หงษ์หยก) วันที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. 

        แจ้งรายละเอียดการประชุม E-Conference ในวันที่ 28 ก.ย. 53  ดังนี้

                -   ผู้บริหาร สสจ. / รพศ./ รพท./  ให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่    สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) แต่ละพื้นที่

                -   คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลัง   ให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

                                     สอบถามเพิ่มเติม  0 2590 1575

ประกาศ  แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2553 ส่งภายในวันที่  25 กันยายน 2553 (คะแนนความทันเวลาจะดำเนินการปรับปรุงให้ภายหลัง)

 15 กันยายน 2553 หนังสือที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS

ประกาศ ข้อมูลและหลักเกณฑ์ CF 2553  สปสช.ดำเนินการโอนเงินให้หน่วยบริการแล้ววันที่ 10 กันยายน 2553

 ด่วน ยกเลิก วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (สสจ.) หน้า 3 ในคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาและสิทธิ ปีงบประมาณ 2553 (สำหรับหน่วยบริการ)

ประกาศ  แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2553 ส่งภายในวันที่  25 สิงหาคม 2553 (คะแนนความทันเวลาจะดำเนินการปรับปรุงให้ภายหลัง)

      หนังสือและรายละเอียดการจัดสรรและคู่มือแนวทางการปฏิบัติฯ เรื่องการใช้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2553   

 5 สิงหาคม 2553  ตามหนังสือที่ สธ 0201.022/ว 127 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2553 งบกลาง (ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการส่งรายละเอียดการจัดสรรเงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของหน่วยบริการในสังกัด  และ คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีของสสจ. และหน่วยบริการในสังกัดให้โดยเร็ว

ประกาศ วันที่ 11 สิงหาคม 2553  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2553 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินประจำไตรมาส 3/2553 จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน

  แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2553  ส่งภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2553 (คะแนนความทันเวลาจะดำเนินการปรับปรุงให้ภายหลัง) มีปัญหาติดต่อ 025902407

 30 มิถุนายน 2553 หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 133  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระจากการส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลศิริราช  ข้อมูลลูกหนีที่ค้างชำระ

ประกาศ แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลองเดือน พฤษภาคม  2553 ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553

ประกาศ แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลองเดือน เมษายน 2553 ส่งภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

ประกาศ  กลุ่มประกันสุขภาพจะปิดรับข้อมูล CF01-04 (การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องปี 2553)  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  

*หากพบว่าข้อมูล CF01-04 ที่ได้รับจากการนำส่งทางอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ไม่ตรงกับหนังสือนำส่งฉบับจริงที่ส่งให้กลุ่มประกันสุขภาพ จะใช้ข้อมูลจากหนังสือนำส่งฉบับจริงที่ท่านส่งให้กลุ่มประกันสุขภาพ

ประกาศ วันที่  17 พฤษภาคม 2553  เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2553)  เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน และนำข้อมูลงบทดลองของหน่วยบริการมาจัดทำรายงานไตรมาส 2/2553 จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน

  สูตรดัชนี  สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่อง ปี 2553

 ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องปี 2553 หน้า 1 ข้อ 3.1 และ 3.2 ข้อมูลปีงบประมาณ 2552 (ข้อมูลงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2552) และ ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 2 (ข้อมูลงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2553) หน้า 2 ข้อ 3.2  (6) แก้ไขเป็น Cost per visit  (7)แก้ไขเป็น Unit Cost IPD (Total Oerating Cost per RW) และแบบรายงาน CF-02 เพิ่มช่องค่าของโรงพยาบาลแยกเป็น 2 ปีงบประมาณ 2552 และ ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 2 

ประกาศ แจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลแบบรายงาน CF -01 - CF-04 ส่งภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

 22  เมษายน 2553 หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 91 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินปี 2553  หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องปี 2553    แบบรายงาน CF 01 - 04

9 เมษายน 2553  หนังสือที่ สธ 0209.02/3/58 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระของสถานบริการที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ  ตารางแสดงรายการลูกหนี้ค้างชำระของสถานบริการที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

ประกาศ แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2553 ส่งภายในวันที่ 26  เมษายน  2553

ทีมพี่เลี้ยง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบได้แล้วที่ ดาวน์โหลด>แบบออกตรวจสอบ

ประกาศด่วน  แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553     ส่งภายในวันที่ 22  มีนาคม 2553

ประกาศ วันที่  22  กุมภาพันธ์  2553  เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552)  เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน

ประกาศด่วน   แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2552  ส่งภายในวันที่ 22  มกราคม  2553

ประกาศ    โปรแกรมเพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงินปี 2553 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด>> ข้อมูลตรวจสอบ

                                                                            ---------------------------------------------------

 12 มกราคม 2553 หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว6 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง  การส่งงบทดลองของหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 2553

                                                                             ---------------------------------------------------

แจ้งให้ทราบ  หน่วยงานใดที่ตั้งรหัส 9 หลัก ขอความกรุณาให้เปลี่ยนเป็น 5 หลัก

                                                                             --------------------------------------------

  24  ธ.ค. 52   ประกาศ  แจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2552  ส่งภายในวันที่ 20  มกราคม  2553

                                                                                 ----------------------------

การเพิ่มหน่วยงานลูกข่าย     รายชื่อสถานพยาบาล


วิธีการบันทึกข้อมูลทะเบียนย่อย

แจ้งให้ทราบ การกำหนดรหัส สถานีอนามัย ให้ใช้รหัสตามที่กำหนดในหน้าเวบ ห้ามกำหนดเอง

เรียนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

             การส่งข้อมูลการเงินในงบประมาณ ๒๕๕๓ มีหลักการสำคัญต่อไปนี้

             ๑.  ผังบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลง

                ๒.  งบลูกข่ายไม่ต้องรวมงบก่อนส่ง (ส่งย่อยๆมาเลย)

               ๓. ส่งทะเบียนบัญชีย่อย ในบัญชีระหว่างกัน โดยส่งเฉพาะหน่วยงานแม่ที่เป็นผู้ให้เท่านั้น (งบสสจ. และ งบโรงพยาบาล)

วีธีการส่งมีขั้นตอนดังนี้

            ๑.  ก่อนส่งข้อมูลได้จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตนเองให้ถูกต้องก่อน

            ๒. เติมข้อมูล สอ. ในเครือข่ายของตนเองจนครบทุก สอ.(ใช้รหัส 5 หลัก)

            ๓. ให้ติกแจ้งให้ระบบทราบด้วยว่า สอ. ใดเป็น สอ. หรือ หน่วยที่เป็น หน่วย รพ.ในตำบล

            จะทำการเชิญประชุมชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง                              

                                                                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ข้อมูลน่าสนใจ 
 18 ธ.ค. 52   ประกาศแจ้งขยายเวลาการส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2552  ส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 

  16 ธ.ค. 52   ประกาศ  วันที่  28  ธันวาคม  2552  เวลา 16.30 น.  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการ ดึงข้อมูลงบทดลองปี 2552  เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลการเงิน ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)    จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายให้ครบถ้วน

ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  hig@health2.moph.go.th